( प्रकाशनासंबंधीं  माहिती )


प्रकाशक :
प्राध्यापक आर्. टी. ठाकूर
चिटणीस, मराठी थिओसॉफ़िकल् फ़ेडरेशन्
नागपूर (विदर्भ)( द्वितीयावृत्ति १९६० )

[ ह्या ग्रंथाचे भाषांतर, पुनर्मुद्रणादि सर्व हक्क प्रकाशकांनीं राखून ठेविले आहेत. ]
मुद्रक :
शंकर रामचंद्र दाते
यशवंत छापखाना,
१८३५ सदाशिव, पुणें २.------->  अनुक्रमणिका